Naturalne Suplementy i Kosmetyki Polana

Regulamin konkursu - Herbapol Polana

REGULAMIN KONKURSU „#FitoPielęgnacjazHerbapolPolana”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „#FitoPielęgnacjazHerbapolPolana” oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „#FitoPielęgnacjazHerbapolPolana” (dalej: „Konkurs”).

3. Organizatorem Konkursu jest Quality Public Relations Beata Okrój-Rozbiewska, Ul. Samarytanka 3 lok. 11, 03-592 Warszawa, NIP: 524 191 74 12, REGON: 146941258 (dalej: „Organizator”).

4. Sponsorem Konkursu zlecającym jego organizację Organizatora jest „HERBAPOL-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie (20-471) przy ulicy Diamentowej 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027463, kapitał zakładowy 691.365 PLN – opłacony w całości; NIP 712-015-53-64, REGON 430723174, nr rejestrowy (BDO) 000000767 (dalej: „Sponsor”).

5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem postów konkursowych (zwanych dalej: Postami Konkursowymi) umieszczonych na Facebooku oraz Instagramie Sponsora pod adresem: https://www.facebook.com/HerbapolPolana oraz https://www.instagram.com/herbapol_polana/ (dalej: „Strony Konkursowe”/ „Profile”). Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.e-polana.com . Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.

6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

7. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 03.08.2022 r. do dnia 10.08.2022 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 11.08.2022 r.

8. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo w Regulaminie.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie Konkursu.

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

11. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

12 Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
a. jest osobą pełnoletnią;
b. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
c. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
e. posiada publiczny profil w serwisie Facebook lub Instagram;
f. dokona zgłoszenia udziału w Konkursie.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie za pomocą jednego z Postów Konkursowych. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność oraz wykluczenie z udziału w Konkursie.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego publicznego konta osobistego w serwisie Facebook lub Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy i współpracownicy Organizatora ani Sponsora oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Sponsor powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

2. W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Sponsora.

3. Komisja spośród dokonanych zgłoszeń wybierze 10 zwycięzców. Dokonując wyboru, Komisja będzie kierować się kryterium kreatywności i najlepszym dopasowaniem przygotowanego materiały do zadania konkursowego.

§ 4 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a) wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu co następuje poprzez oznaczenie swojego komentarza pod Postem konkursowym #FitoPielęgnacjazHerbapolPolana (hasztagiem) oraz na potrzeby przeprowadzenia Konkursu;
b) posiadać zweryfikowane i publiczne konto w serwisie Facebook lub Instagram (dalej: „Profil”);
c) wykonać zadanie Konkursowe polegające na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie: Które z ziół użytych w fitokosmetykach Herbapol Polana są wykorzystywane pośród Twojej rodziny od pokoleń? Wystarczy oznaczyć komentarz hasztagiem #FitoPielęgnacjazHerbapolPolana („Zadanie Konkursowe”, „Praca Konkursowa”).

2. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać usuwając Pracę konkursową z komentarza pod Postem konkursowym. Usunięta Praca Konkursowa nie bierze udziału w Konkursie.

3. Jeden Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę przeznaczoną dla jednego Zwycięzcy.

4. Organizator lub Sponsor upoważnieni są do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania z Konkursu Prac Konkursowych, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niezgodności z Regulaminem;
b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
d) gdy Prace Konkursowe zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz zawierające w Pracy Konkursowej treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Organizator oraz gdy uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
e) naruszenia postanowień regulaminów serwisu społecznościowego Facebook i Instagram;
f) gdy są niskiej jakości.

5. Prace Konkursowe muszą być pracami samodzielnymi Uczestnika (nie mogą stanowić cudzych utworów, jak również opracowania cudzych utworów). Prace konkursowe nie mogą zawierać wizerunku innych osób niż uczestnik.

6. W Konkursie mogą brać udział jedynie Prace Konkursowe przesłane w czasie trwania Konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości w Konkursie nie będą brać udziału Prace Konkursowe zgłoszone przez Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu jak i po jego zakończeniu.

7. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem serwisu społecznościowego Facebook i Instagram, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami oraz netykietą, do powstrzymania się od szerzenia nienawiści oraz dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej, światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornografii, zniewagi i pomówienia innych osób.

8. Uczestnik zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi lub administratorom serwisu społecznościowego Facebook i Instagram.

9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulaminów serwisu społecznościowego Facebook i Instagram, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

10. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku późniejszego wykrycia niezgodności Pracy Konkursowej z niniejszym Regulaminem, regulaminami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi/obyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika i zgłoszonej przez niego a uprzednio dopuszczonej Pracy Konkursowej.

11. Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 prac Konkursowych, których twórcy zostaną nagrodzeni nagrodami.

12. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając wiadomości prywatne na Facebookowym profilu https://www.facebook.com/HerbapolPolana.

§ 5 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
Zestawy produktów Herbapol Polana o wartości około 30 zł brutto każdy.

2. Każdy Zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.

3. Nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.

5. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.

§ 6 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I WYDANIE NAGRÓD

1. Powiadomienie Zwycięzców nastąpi do dnia 11.08.2022 r. w formie elektronicznej za pomocą komentarzy pod Postami Konkursowymi.

2. Zwycięzca w następstwie otrzymania powiadomienia o wygranej w Konkursie, zobowiązany jest do wysłania w terminie 2 dni, w wiadomości prywatnej, następujących informacji: danych osobowych Uczestnika, czyli imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu. Nieprzekazanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i nagrody. Prawo do nagrody wygasa, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera wieku i tożsamości Zwycięzcy.

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

6. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę w sposób wskazany w ustępie 3, może zostać odebrana przez Zwycięzcę w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w siedzibie Organizatora. Nagroda nie odebrana we wskazanym terminie pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „HERBAPOL-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie (20-471) przy ulicy Diamentowej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027463, kapitał zakładowy 691.365 PLN – opłacony w całości; NIP 712-015-53-64, REGON 430723174, nr rejestrowy (BDO) 000000767 (dalej „Administrator”). Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż konkurs odbywa się wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i Instagram Administratorem Państwa danych osobowych jest oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook/Instagram).

2. „HERBAPOL – LUBLIN” S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ”HERBAPOL-LUBLIN” S.A. prosimy o kontakt pod adresem email: iod@herbapol.com.pl lub na adres wskazany w ust. 1 z dopiskiem „dane osobowe”.

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Facebook i Instagram, zastosowania mają zasady dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Niezależnie od powyższego oraz w celu zapewnienia przejrzystości oświadczamy, że Facebook i Instagram jest administratorem danych osobowych wszystkich użytkowników i odwiedzających serwis społecznościowy, które to dane są przetwarzane w trakcie jego funkcjonowania, a także w trakcie funkcjonowania innych produktów Facebooka. Jednocześnie informujemy, że przy zarządzaniu profilem Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram udostępnia organizatorowi tzw. przeglądy witryn, które są podsumowaniem danych dotyczących sposobu, w jaki ludzie komunikują się z profilem organizatora w serwisie społecznościowym (np. informacje o liczbie osób, które obejrzały profil, skomentowały lub odpowiedziały na posty organizatora na jego profilu w serwisie społecznościowym, zagregowane anonimowe dane demograficzne – np. wiek, miasto lub płeć takich osób itp.). Facebook ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych z tych raportów zgodnie ze swoją Polityką dotyczącą danych osobowych.

4. W związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane następujące Państwa dane:
1) identyfikator Uczestnika Konkursu na portalu społecznościowym „Facebook” i „Instagram” (nazwa użytkownika, a także pseudonim, imię i nazwisko, jeżeli są podane);
2) data urodzenia - na potrzeby potwierdzenia pełnoletności;
3) w przypadku zwycięzców Konkursu oraz obsługi reklamacyjnej: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres zamieszkania/do korespondencji, (iv) adres email oraz (v) numer telefonu;
4) w przypadku zwycięzców Konkursu, o ile zaistnieje taka podstawa - adres właściwego Urzędu Skarbowego – na potrzeby odprowadzenia podatku dochodowego.

5. Dane osobowe, będą przetwarzane w celach:
1) udziału w Konkursie - na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2) wyłonienia oraz ogłoszenia zwycięzcy Konkursu ( (art. 6 ust. 1 lit f RODO));
3) utrwalania i rozpowszechniania Zadania Konkursowego zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4) obsługi spraw podatkowych (w razie zaistnienia podstawy), wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
5) obsługi wysyłki Nagród oraz zgłaszanych reklamacji – na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Konkursu odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
- agencje marketingowe koordynujące organizację Konkursu działające na zlecenie Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia lub przepisów prawa;
- dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe) działające na zlecenie Administratora na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa.

7. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku konkursów organizowanych na platformie Facebook i Instagram, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

8. Państwa dane będą przetwarzane w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w okresie niezbędnym do przekazania Nagród, rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń/reklamacji, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

9. Dane statystyczne dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt wskazany w ust. 2.

11. Jednocześnie informujemy, że żądanie usunięcia Państwa danych jest jednoznaczne z rezygnacją Państwa udziału w Konkursie; w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych, w zależności od zakresu ograniczenia, zastrzegamy sobie prawo wykluczenia Państwa z udziału w Konkursie.

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane, tj. udziału w Konkursie.

14. Administrator oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu. Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników Konkursu.

15. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizator oraz Sponsor ma prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku z publikacją Pracy Konkursowej w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi lub Sponsorowi koszty, jakie poniósł Organizator lub Sponsor w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wad Pracy Konkursowej.

3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Sponsora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem lub wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, Sponsora lub na ich zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatora lub Sponsora.

5. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora, Sponsora lub inne jednostki współpracujące z Organizatorem lub Sponsorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

6. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi i Sponsorowi wyłącznej, nieodwoływalnej i bez dodatkowej odpłatności licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
d) wielokrotne publiczne wystawienie,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora,
h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

7. Z chwilą wydania Nagród Organizator nabywa własność egzemplarza nagrodzonych prac oraz majątkowe prawa autorskie do tych prac bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej a także uzyskuje prawo do korzystania z wizerunku utrwalonego w Pracy konkursowej. Z chwilą określoną w zdaniu poprzedzającym Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać́ imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. Reklamacja powinna być przesłana na adres Sponsora z dopiskiem Konkurs „#FitoPielęgnacjazHerbapolPolana”.

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji Konkursowej na piśmie na adres podany w reklamacji.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na stronie www.e-polana.com.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2022 r.