Naturalne Suplementy i Kosmetyki Polana

Regulamin konkursu - podróże z Polaną

REGULAMIN KONKURSU

#podróżezPolaną

obowiązuje 18.06.2021 r. – 25.06.2021 r.

1. DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator - Organizatorem konkursu jest Quality Public Relations Beata Okrój-Rozbiewska Ul. Samarytanka 3 lok. 11, 03-592 Warszawa, NIP: 524 191 74 12, REGON: 146941258

Regulamin  - oznacza niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs  - oznacza konkurs organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Instagram - oznacza serwis internetowy pod domeną https://www.instagram.com/herbapol_polana/

Fanpage - oznacza profil publiczny Organizatora w Serwisie Facebook pod domeną: https://www.facebook.com/search/top?q=Herbapol%20Polana

Praca Konkursowa - oznacza odpowiedź w komentarzu pod postem na pytanie: Jak dbasz o nawilżenie swojej cery podczas podróży, zarówno tych dalekich, jak i krótszych?

Uczestnik - oznacza użytkownika serwisu Instagram lub Facebook, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w punkcie 5 Regulaminu.

Komisja Konkursowa - oznacza powołaną przez Organizatora Komisję w składzie 3 (trzech) osób, które będą czuwać nad poprawnym przebiegiem Konkursu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Konkurs ogłaszany jest w Internecie na fanpage’u w serwisach Facebook oraz Instagram.

2.2 Zasady Konkursu określone są w Regulaminie.

2.3 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Facebook. Informacje udostępniane przez użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w punkcie 7 Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.4 Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu, który zostanie opublikowany na stronie: www.e-polana.com

2.5 Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na Fanpage’u.

3 ZASADY OGÓLNE

3.1 Konkurs ma charakter ogólnopolski i kierowany jest do użytkowników Serwisu, którzy posiadają status fana profili marki Herbapol Polana w serwisach Facebook oraz Instagram lub go nabędą w okresie trwania Konkursu.

3.2 Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3.4 Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.

3.5 TERMIN

Konkurs trwa od 18.06.2021 r. do 25.06.2021 r. do godziny 23:59 (ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 29.06.2021  w godzinach popołudniowych) na profilach marki Herbapol Polana w serwisach https://www.instagram.com/herbapol_polana/  oraz Facebook https://www.facebook.com/search/top?q=Herbapol%20Polana w komentarzach pod postem konkursowym.

3.6 Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu opisanego w punkcie 4.1. Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

6 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

6.1 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa
w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią punktu 5.3 Regulaminu.

6.2 W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

6.2.1 posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

6.2.2 ukończyła 16 lat;

6.2.3 posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook i Instagram;

6.2.4 posiada status Fana lub nabyła status Fana (klikając „lubię to” w stosunku do strony Herbapol Polana na FB lub „obserwuj” na IG)  w okresie trwania Konkursu;

6.2.5 dodała w serwisie Instagram lub Facebook pracę konkursową, odpowiedź na pytanie: Jak dbasz o nawilżenie swojej cery podczas podróży, zarówno tych dalekich, jak i krótszych?

6.2.6 zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

6.3 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, członków Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

7 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

7.1 Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie spełniając warunki wskazane w punkcie 5 Regulaminu w okresie wskazanym w punkcie 4.1. Regulaminu.

7.2 Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń osobistych lub majątkowych pod adresem Organizatora, w szczególności o profity, wynagrodzenie lub odszkodowanie niewskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania nagród opisanych Regulaminem na zasadach opisanych Regulaminem.

8 DANE OSOBOWE

8.1 Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu jest Quality Public Relations Beata Okrój-Rozbiewska Ul. Samarytanka 3 lok. 11, 03-592 Warszawa, NIP: 524 191 74 12, REGON: 146941258

8.2 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na uczestnictwo w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Laureatów konkursu (uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie wyżej wymienionych zgód).

8.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się, do 30.04.2022 r. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm. ), natomiast od 25.05.2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

8.4 Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

8.5 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

  • podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym także dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
  • podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców: osobom i podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Konkursu w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  • dane  osobowe  Uczestnika  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji  międzynarodowej  w rozumieniu RODO;
  • dane  osobowe  Uczestnika  będą  przechowywane  przez  okres  trwania Konkursu (w  tym  także  postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu, a w zakresie danych osobowych laureatów Konkursu także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
  • Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • podanie  przez  Uczestnika  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  jest warunkiem udziału w Konkursie (zawarcia umowy). Uczestnik jest zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do nagrody;
  • dane  osobowe  Uczestnika  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie  będą  podlegały profilowaniu.

9 PRACA KONKURSOWA

9.1 Pracą konkursową jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe. Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym na profilach marki w serwisach Facebook i Instagram.

9.2 Zabronione jest zamieszczanie w ramach Prac Konkursowych treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia, jak również zawierające treści reklamowe.

9.3 Organizator jest uprawniony do wykluczania Pracy Konkursowej z uczestnictwa w Konkursie, z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Konkursowej, w szczególności w przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa narusza bądź może powodować naruszenie przepisów prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, a także w przypadku, gdy w ocenie Komisji Konkursowej Praca Konkursowa (jej treści) będzie sprzeczna z celem Konkursu (punkt 2.4. Regulaminu) i tematyką Pracy Konkursowej (punkt 8.1. Regulaminu). Wykluczone są Prace Konkursowe usunięte przez Facebook na podstawie jego wewnętrznych uregulowań prawnych.

9.4 Spośród wszystkich Prac Konkursowych skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie         przyjmowania zgłoszeń (punkt 4.1. Regulaminu), Komisja Konkursowa wyłoni po zakończeniu Konkursu 5 osób, które otrzymają Nagrodę.

9.5 Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców w szczególności według następujących kryteriów: prawidłowe      wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru oraz spójność z misją marki Herbapol Polana.

9.6 Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na Fanpage’ach i marki w serwisach Facebook i Instagram.

9.7 Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych Uczestników konkursu o braku wygranej.

10 NAGRODY

10.1 W Konkursie przewidziano 5 nagród.

10.2 Nagrody to pięć zestawów kosmetyków Herbapol Polana z serii Nawilżanie. W skład zestawu wchodzą: mgiełka do twarzy, esencja z kwasem hialuronowym oraz krem-żel na dzień. Wartość każdego zestawu to 81,97 zł.

10.3 Nagrody wydaje Organizator.

11 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.

12 WYDANIE NAGRODY

12.1 Uczestnik jest zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia listy zwycięzców Konkursu, o którym mowa w punkcie 8.6. Regulaminu udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie, w szczególności wskazać dane celem przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego).

12.2 Organizator zobowiązuje się (za pośrednictwem kuriera) do dostarczenia nagród jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych.

12.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.

13 REKLAMACJE

13.1 Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora konkursu przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż 14.07.2021 r.

13.2 O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 11.1. Regulaminu decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi konkursu.

13.3 Reklamacje wpływające po określonym wyżej terminie lub w innej formie niż wskazana w punkcie 11.1 nie będą   rozpatrywane.

13.4 Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 11.5. regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

13.5 Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

13.6 Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne prowadzące do czasowych przerw w możliwości publikowania Prac Konkursowych czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Facebook i Instagram.

14.2 Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie.

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

15.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje oraz wyraża zgodę na udział w konkursie.

15.3 Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.